RODO w ACTV

Polityka prywatności

KOMUNIKAT firmy ACTV Sławomir Kępczyński, ACTV Group Sp. z o.o. sp.k., ACTV Group Sp. z .o.o. – (dalej zwane „ACTV” ) w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/ ( Dz. Urz. UE L 119, s.1)tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Mając to na uwadze, ACTV zdecydowała się wprowadzić zasady przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywać, gdy ACTV przekazuje Państwu dane osobowe w celu wykonania przez Państwa umów transportowych na zlecenie ACTV oraz w przypadku, gdy Państwo przekazujecie firmie ACTV swoje dane osobowe lub dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników .

Powyższe zasady są opisane w niniejszym dokumencie, który od dnia 25 maja 2018 r staje się integralną częścią warunków wykonania pracy przez ACTV.

Przekazujemy Państwu klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych przez ACTV (KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODWYKONAWCÓW / ZLECENIODAWCÓW ACTV) oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Państwa pracowników i współpracowników/ podwykonawców (KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW LUB WSPÓŁPRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓW ACTV), którą jesteście Państwo zobowiązani niezwłocznie przekazać wszystkim swym pracownikom lub współpracownikom, którzy są zaangażowani, w Państwa imieniu, w świadczenie usług transportowych lub logistycznych na zlecenie ACTV lub zaangażowanych w kontakt z ACTV – klauzule te stanowią integralną część Warunków Wykonania Umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA Partnerów handlowych ACTV:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACTV Sławomir Kępczyński z siedzibą w Warszawie ( 01-858), ul. Rudnickiego 3A lok. 78 (dalej ACTV). Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: podjęcia i realizacji umowy o świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zawartej pomiędzy Państwem a ACTV, w celu zawarcia i wykonania przyszłej umowy pomiędzy Państwem a ACTV. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. ACTV będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ACTV (w tym ACTV Group Sp. z o.o. sp.k). Państwa dane będą przekazywane Klientom ACTV (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem ACTV jest należyte wykonanie umów/ zleceń (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, nr. paszportu, nr. prawa jazdy). Ponadto ACTV będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, ACTV stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny :ACTV Sławomir Kępczyński, z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, telefonicznie: tel.: + 48 22 404 11 04 , drogą elektroniczną: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z powyższym, proszę o niezwłoczne zapoznanie się ZASADAMI przetwarzania danych osobowych oraz przekazanie wszystkim swoim pracownikom lub współpracownikom zaangażowanym w realizację umów transportowych na zlecenie ACTV „Klauzuli Informacyjnej”, która stanowi integralną cześć niniejszego pisma (poniżej).

Z poważaniem,

Administrator danych osobowych w firmach:

 1. ACTV Sławomir Kępczyński             – Nip 524 164 89 52
 2. ACTV Group Sp. z o.o.                        – Nip 118 216 29 14
 3. ACTV Group Sp. z o.o. sp.k.                – Nip 118 216 78 34

Sławomir Kępczyński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 22 404 11 04

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ STRONY

(wyciąg z Warunków Wykonania Zlecenia ACTV Sławomir Kępczyński, ACTV Group Sp. z o.o. sp.k., ACTV Group Sp. z .o.o. – (dalej zwane „ACTV”) dla partnera handlowego w wersji obowiązującej od 25.05.2018 r.)

 

 1. Przewoźnik / Zleceniodawca oraz ACTV, jako strony umowy na realizację usług transportowych lub spedycyjnych (dalej zwane „Umowa”) działają jako indywidualni administratorzy danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które to przetwarzanie odbywa się w celu niezbędnym do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
 2. W zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań Stron wynikających z Umowy, ACTV będzie przekazywać Partnerowi handlowemu dane osobowe odbiorców lub nadawców towarów, swoich Klientów lub podwykonawców oraz dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, a Partner handlowy będzie przekazywał ACTV dane osobowe swoich pracowników oraz współpracowników (dalej „Dane Osobowe”).
 3. Gdy Dane Osobowe są odbierane przez ACTV, ACTV staje się administratorem tych danych i gwarantuje, że dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, a w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH”).
 4. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, gdy Dane Osobowe są odbierane przez Partnera handlowego (m.in. przewoźnik, zleceniodawca, spedytor) , Partner handlowy staje się administratorem tych danych i gwarantuje, że dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, a w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH. Partner handlowy może przetwarzać Dane Osobowe przekazywane mu przez ACTV wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla wykonania Umowy.
 5. Partner handlowy zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych przekazywanych mu przez ACTV oraz innych danych, a w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ACTV, do których Partner handlowy mógł uzyskać dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
 6. Partner handlowy niezwłocznie poinformuje ACTV o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych udostępnionych mu przez ACTV w związku lub w trakcie wykonywania Umowy, w tym w szczególności w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych;
 7. Partner handlowy zobowiąże na piśmie pracowników oraz inne osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych, posiadające lub mogące posiadać dostęp do Danych Osobowych udostępnionych mu przez ACTV w związku z wykonywaniem Umowy do ich zachowania w tajemnicy również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego łączącego dany podmiot z nim, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej;
 8. Partner handlowy zobowiązany jest umożliwić ACTV lub upoważnionemu przez ACTV audytorowi przeprowadzanie audytów i inspekcji w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia prawidłowości i bezpieczeństwa przetwarzania przekazanych mu przez ACTV Danych Osobowych.
 9. Partner handlowy jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania, w imieniu ACTV, każdemu swemu pracownikowi lub współpracownikowi poniższej klauzuli informacyjnej:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławomir Kępczyński, ACTV Sławomir Kępczyński z siedzibą w Warszawie ( 01-858), ul. Rudnickiego 3A lok. 78 (dalej ACTV). Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: podjęcia i realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a ACTV, w celu zawarcia i wykonania przyszłej umowy pomiędzy Państwem a ACTV. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. ACTV będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ACTV. Państwa dane będą przekazywane Partnerom handlowym ACTV (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem ACTV jest należyte wykonanie umów zawartych z Partnerami handlowymi (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, nr. paszportu, nr. prawa jazdy). Ponadto ACTV będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, ACTV stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów, przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny :ACTV Sławomir Kępczyński, z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, telefonicznie: tel.: + 48 22 404 11 04 , drogą elektroniczną: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Powyższa klauzula jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej ACTV: www.actv.pl

 1. W przypadku przekazania przez Partnera handlowego do ACTV danych osobowych go dotyczących, ACTV informuje Partnera handlowego, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławomir Kępczyński, ACTV Sławomir Kępczyński z siedzibą w Warszawie ( 01-858), ul. Rudnickiego 3A lok. 78 (dalej ACTV). Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: podjęcia i realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a ACTV, w celu zawarcia i wykonania przyszłej umowy pomiędzy Państwem a ACTV. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. ACTV będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ACTV. Państwa dane będą przekazywane Partnerom handlowym ACTV (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem ACTV jest należyte wykonanie umów zawartych z Partnerami handlowymi (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, nr. paszportu, nr. prawa jazdy). Ponadto ACTV będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, ACTV stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów, przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny :ACTV Sławomir Kępczyński, z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, telefonicznie: tel.: + 48 22 404 11 04 , drogą elektroniczną: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Powyższa klauzula jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej ACTV: www.actv.pl

 1. Partner handlowy zobowiązany jest zapłacić ACTV odszkodowanie za wszelkie szkody wywołane naruszeniami przez Przewoźnika regulacji dotyczących przetwarzania lub ochrony Danych Osobowych określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. Przez szkodę rozumie się także nałożenie na ACTV kary pieniężnej przez właściwy organ nadzoru z powodu naruszenie z winy Przewoźnika zasad ochrony Danych Osobowych określonych w ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH oraz zasądzenie od ACTV jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, której dane były przetwarzane z winy Partnera handlowego z naruszeniem zasad ochrony Danych Osobowych określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA LUB WSPÓŁPRACOWNIKA PODWYKONAWCY ACTV:

Podjęcie i realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a ACTV oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłej umowy pomiędzy Państwem a ACTV. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. ACTV będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ACTV. Państwa dane będą przekazywane Partnerom handlowym ACTV (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem ACTV jest należyte wykonanie umów zawartych z Partnerami handlowymi (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, nr. paszportu, nr. prawa jazdy). Ponadto ACTV będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, ACTV stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny :ACTV Sławomir Kępczyński, z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, telefonicznie: tel.: + 48 22 404 11 04 , drogą elektroniczną: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Plik do pobrania, kliknij tutaj: Komunikat ACTV w sprawie RODO

 

Biuro Łódź

ul. Brzeźna 3
90-303 Łódź
+48 42 226 14 67
lodz@actv.pl

Biuro Warszawa

ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
+48 22 404 11 04
warszawa@actv.pl

Image